Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.beatricantal.sk je Ing. Beatric Antal, adresa Kúpeľná 1406/32, 932 01 Veľký Meder, IČO: 54917271, DIČ: 1038943334, vedená v Živnostenskom registri: Okresný úrad Dunajská Streda, Číslo živnostenského registra: 210-43824, e-mail: info@beatricantal.sk

2. Predávajúcim je Ing. Beatric Antal, adresa Kúpeľná 1406/32, 932 01 Veľký Meder, IČO: 54917271, DIČ: 1038943334, vedená v Živnostenskom registri: Okresný úrad Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 210-43824, e-mail: info@beatricantal.sk

3. Dodávateľom služieb ponúkaných na stránke www.beatricantal.sk je Ing. Beatric Antal, adresa Kúpeľná 1406/32, 932 01 Veľký Meder, IČO: 54917271, DIČ: 1038943334, vedená v Živnostenskom registri: Okresný úrad Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 210-43824, e-mail: info@beatricantal.sk

4. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.beatricantal.sk alebo e-mailom vytvoril objednávku.

5. Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

6. Službou sú všetky predajné produkty zverejnené na stránke www.beatricantal.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára, kontaktovaním cez kontaktný formulár alebo objednávkou e-mailom.

7. Objednávka vzniká potvrdením objednávky vybraného tovaru alebo služby kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.beatricantal.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, google, messenger).

9. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Cena

1. Všetky uvádzané ceny sú platné tak, ako sú uvedené na stránke a v objednávkovom formulári v momente odoslania objednávky.

2. Cena služieb je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Platná a záväzná cena služieb bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky.

3. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za svoje služby kupujúcemu po dohodnutí podmienok.

4. Kupujúci je povinný uhradiť platbu za dohodnuté služby prevodom na účet predávajúceho, elektronickou platbou.

5. Predávajúci nie je platcom DPH.

Objednávka

1. Nezáväzná objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného kontaktného formulára kupujúcim.

2. Po konzultácii a dohodnutí podmienok spolupráce vzniká objednávka o spolupráci potvrdením objednávky predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-mailu.

3. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov služby, počet hodín, prípadne výber balíčka služieb.

4. Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

5. Potvrdením podmienok zo strany predávajúceho ako aj kupujúceho vzniká dohoda o spolupráci, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

6. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania služby bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou.

7. Kupujúci je po potvrdení objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

8. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení služby.

9. Predávajúci je povinný na základe dohody o spolupráci poskytnúť dohodnuté služby.

10. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy služieb rôzne. Termín budú oznámené kupujúcemu po objednaní služieb e-mailom.

Odstúpenie od dohody o spolupráci

1. Kupujúci má právo odstúpiť od Dohody o spolupráci do 24 hodín od objednania služby bezplatne bez udania dôvodu, po tejto dobe udaním dôvodov a to elektronickou formou na e-mail: info@beatricantal.sk s prehlásením, že od dohody odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu. Kupujúci je pri dohode povinný akceptovať, že platba za vyhradený čas na poskytovanie služby v balíčku služieb je nevratná.

2. Právo na odstúpenie od dohody o spolupráci sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

3. Kupujúci nemôže odstúpiť od dohody o spolupráci uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o dohodu, ktorej súčasťou je poskytnutie služby a služba sa začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o dohodu, ktorej predmetom je predaj služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c) ak ide o dohodu, ktorej predmetom je služba podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo určenej osobitne pre jedného kupujúceho, alebo pri poskytnutí ktorej vznikli predávajúcemu oprávnené náklady a službu nemožno ukončiť

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na web-stránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Zodpovednosť za obsah webu

1. Webová stránka www.beatricantal.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.

4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.02.2024

Ing. Beatric Antal

Návrat hore